keskiviikko 16. elokuuta 2017

JOHDON VAHVISTUKIRJE JA SEN OIKEUDELLINEN MERKITYS


Johdon vahvistuskirjeessä johto vakuuttaa, että se on täyttänyt tilinpäätöksen laadintaa koskevat velvoitteensa ja antanut tilintarkastajalle kaikki olennaiset tiedot, pääsyn tilintarkastettavaan aineistoon ja riittävät kommunikointimahdollisuudet.
Johdon vahvistuskirje ei poista, vähennä tai lisää tilintarkastajan tilintarkastuslaissa määriteltyä vastuuta, eikä yhteisön johto allekirjoituksella lisää oma vahingonkorvausvastuutaan.

Todistelutarkoituksessa vahvistuskirjeellä on merkitystä pyrittäessä osoittamaan, onko johto toiminut rehellisesti kirjeen sisällön hyväksyessään. Kirjeellä osoitetaan myös tilintarkastajan tietoisuutta merkittävän riskin olemassaolosta. Talousjohtajan allekirjoittamalla kirjeellä ei ole sitä oikeudellista merkitystä kuin toimitusjohtajan allekirjoittamalla kirjeellä, koska hän toimii ainoastaan asemavaltuutuksen nojalla. Johdon mukauttaessa vahvistuskirjettä sisällön tai antajan osalta tilintarkastajan tulee arvioida tapauskohtaisesti, täyttääkö vahvistuskirje hyvän tilintarkastustavan sille asettamat vaatimukset. Tilintarkastaja ei voi antaa lausuntoa, jos hän ei saa riittävästi tilintarkastusevidenssiä. Johdon vahvistuskirje on osa edellä tarkoitettua evidenssiä.

LÄHDE: Ruohonen Janne (2017) Johdon vahvistuskirje tilintarkastuksessa. Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium. (Luento).

tiistai 1. elokuuta 2017

UUSI TILINTARKASTUSKERTOMUS


Tilinpäätöksestä annettava lausunto on uudessa tilintarkastuskertomuksessa sijoitettu kertomuksen alkuun. Näin lukija näkee heti kertomuksen keskeisimmän informaation, eli antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan tarkastuskohteen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kun ennen annettiin lausunto siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, nyt lausutaan 1.1.2016 voimaan tulleen uuden kirjanpitolain mukaisesti tilinpäätöksen oikeasta ja riittävästä kuvasta ja siitä, täyttääkö tilinpäätös lakisääteiset vaatimukset.
Tilintarkastajan velvollisuuksia kuvataan uudessa tilintarkastuskertomuksessa huomattavasti aikaisempaa laajemmin. Noin yhden sivun mittaisessa osiossa lukijaa informoidaan siitä, mitä toimenpiteitä tilintarkastukseen kuuluu.

Toimintakertomus ei ole enää osa tilinpäätöstä, eikä siitä siksi lausuta tilinpäätöksen tilintarkastusta koskevassa osiossa. Toimintakertomus ei jää tilintarkastuksessa kuitenkaan huomioimatta. Tilintarkastaja antaa toimintakertomuksesta kaksi lausuntoa. Ensimmäinen lausunto annetaan siitä, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Toinen lausunto sisältää informaation siitä, ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot yhdenmukaisia.

Tilintarkastuskertomuksessa on lisäksi todettava, onko tilintarkastaja tilintarkastuksen yhteydessä saamiensa tietojen perusteella havainnut olennaisia virheellisyyksiä toimintakertomuksessa, sekä ilmoitettava näiden virheellisyyksien luonteesta. Toimintakertomus ei siis jää huomiotta.

 

LÄHDE: Taloyhtiö: näin tilintarkastuskertomusta tulee uudistaa vuonna 2017. http://www.taloyhtio.net/55075.aspx >haettu 1.7.2017.