tiistai 16. elokuuta 2016

TILINTARKASTUS JA INTRESSIRYHMÄT


Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja tehtävä tilintarkastus tilintarkastuslain, kirjanpitolain sekä kyseistä yhteisöä tai säätiötä koskevan lain mukaisesti. Pienimmät yhteisöt on vapautettu lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta.
Tilintarkastus käsittää yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksen. Työnsä päätteeksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuslaissa säädetään tarkemmin mm. tilintarkastuksen sisällöstä ja tilintarkastajan velvollisuuksista.

Tilintarkastus on keskeinen väline tilinpäätösraportoinnin oikeellisuuden ja avoimuuden varmistamisessa sekä pääomamarkkinoiden luotettavuuden takaamisessa. Tilintarkastus on myös tärkeä osa yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Tilintarkastajien antamien taloudellisten tietojen uskottavuus on tärkeää paitsi julkisen kaupankäynnin kohteena oleville yrityksille, myös muille yhteisöille. Tilintarkastaja toimii ensisijaisesti yhteisön omistajien tai jäsenten intressissä, mutta tilintarkastuksesta hyötyvät myös muut sidosryhmät, kuten velkojat ja viranomaiset. Tilintarkastuksen sidosryhmät ryhmitellään perinteisesti seuraavasti: 1) Operatiivinen johto, 2) Rahoittajat (Oman tai vieraan pääoman ehdoin rahoittavat), 3) Verottaja, julkinen valta, 4) Henkilökunta, 5) Hankkijat, 6) Asiakkaat.

 

 LÄHDE: Tilintarkastus. http://tem.fi/tilintarkastus> haettu 15.7.2016

maanantai 1. elokuuta 2016

JAKOKELPOISTEN VAROJEN MÄÄRÄ


Osakeyhtiölain 13 luvun 5 §:n mukaista jakokelpoisten varojen määrää koskevaa säännöstöä on muutettu 1.1.2016 lukien siten, että yhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat sekä lisäksi uutena vähennettävänä eränä ”määrä, joka on kehitysmenona merkitty taseeseen kirjanpitolain mukaisesti”. Tämän lisäksi varojenjaossa on huomioitava muut osakeyhtiölain määräykset kuten maksukykyisyystesti.

Säännöstä sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta eli useimpien yhtiöiden on huomioitava muutos viimeistään keväällä 2017. Osakeyhtiö saa kuitenkin soveltaa säännöstä jo tilikaudella, joka alkaa 1.1.2016 jälkeen.

 

LÄHDE: Pykäläpilotti. Balanssi 3/2016, 54.